Sunday, August 19, 2012

  'Đây không phải là một lời từ biệt, cũng không phải là một kết thúc mở. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, vào một ngày nào đó, trên đất nước rộng lớn này, khi mùa đông đang tới, khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, để rồi cùng nắm tay, để nước mắt chảy thành dòng.  Tạm biệt bạn tôi đi"

No comments:

Post a Comment